Περιγραφή Κομματικών Οργάνων

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, τα όργανα διοίκησης της ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ είναι:
Α. Το Εθνικό Συνέδριο
Β. Ο Πρόεδρος του Κόμματος
Γ. Η Κεντρική Επιτροπή και οι υποεπιτροπές της.
Δ. Οι Τομείς Εργασίας
Α. Το Εθνικό Συνέδριο
Το Εθνικό Συνέδριο είναι το ανώτατο διοικητικό και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Κόμματος και έχει δικαίωμα να εξετάζει και να αποφασίζει για όλα τα θέματα, ενώ οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του Κόμματος, καθώς και όλα τα όργανα αυτού. Στο Συνέδριο μετέχουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και οι υποψήφιοι βουλευτές.
Β. Ο Πρόεδρος του Κόμματος
Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος, που εκφράζει τις αρχές και τις θέσεις του Κόμματος σύμφωνα με τις πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις.
Γ. Η Κεντρική Επιτροπή
Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων και συγκροτείται από 30 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος καθώς και από τους υποψήφιους βουλευτές του Κόμματος και από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε 2 μήνες για θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τρεις υποεπιτροπές:
1. Την οικονομική Επιτροπή,
2. Την ελεγκτική Επιτροπή και
3. Την επιτροπή Δεοντολογίας
Ειδικότερα:

1. Οικονομική Επιτροπή.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη και είναι ένα συλλογικό όργανο, αρμόδιο για την διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας του κόμματος.

2. Ελεγκτική Επιτροπή.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη και είναι ένα συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του κόμματος.

3. Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και είναι αρμόδια για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στο Καταστατικό και σε τυχόν ειδικότερους Κανονισμούς του Κόμματος.
Δ. Τομείς Εργασίας
Το κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής συμμετάσχει και σε έναν ή περισσότερους τομείς εργασίας, όπως αυτές επικαιροποιούνται κάθε έτος από την Κεντρική Επιτροπή, που αφορούν στις βασικές δομές (Υπουργεία) δια των οποίων ασκείται η διοίκηση του Ελληνικού Κράτους κάθε φορά.
Στους τομείς εργασίας μπορούν να συμμετάσχουν τόσο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όσο και απλά μέλη και φίλοι του κόμματος, αναλόγως των ειδικών γνώσεων του κάθε συμμετέχοντα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο